projekts_

Projekts "Sociālā integrācija ar meditācijas palīdzību" 2007. gadā

Projekta apraksts

Latvijas Teravādas Budisma Biedrībai ir 10 gadu pieredze ikgadēju desmit dienu un trīs dienu meditāciju semināru (retrītu) un dažādu lekciju, ko vada Skolotāji - budisma mūki, organizēšanā. "Sociālā integrācija ar meditācijas palīdzību" ir inovatīvs projekts, kas tiek īstenota sadarbojoties Latvijas invalīdu un viņu draugu apvienībai „Apeirons" un Ziemeļvalstu parterorganizācijas - Wat Thai Norway un Thailändska Buddhistiska Föreningen i Sverige.
http://www.anjali.lv/bildes/faili/lsif_1.jpg
Pirmo reizi Latvijā projekta aktivitātēs tika iesaistīti cilvēki ar kustību grūtībām. Projekta ietvaros notiks izglītojoši semināri, kas apvienoti ar meditēšanas praksi un tradicionāliem apzināšanās un koncentrēšanās vingrinājumiem. Apzinoties, esot šeit un tagad, mēs gūstam atklāsmi par patreizējo personīgo un pasaules uztveres pieredzi, pārdzīvojumu. Šīs meditācijas tehnikas - apzinātības prakse vai atklāsmes (insight) meditācija ir atkārtota un nepārtraukta uzmanības pievēršana tam, kas notiek mūsu apziņā ik brīdi. Ir zinātniski pierādīts, ka apzinātības praktizēšana palīdz pārvarēt stresa un depresijas izraisītos emocionālos traucējumus. Tādas mūsdienu psihoterapijas praksē izmantotas metodes, kā Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression Management (MBCT)* un Mindfulness-Based Stress Reduction therapy (MBSR)** ir pierādījums šim faktam.
http://www.anjali.lv/bildes/faili/norden_1.gif
Projektā īstenotās aktivitātes - izglītojošas lekcijas, kas apvienotas ar meditācijas praktizēšanu ir ļoti praktisks līdzeklis, kā stiprināt un attīstīt sabiedrību kopumā. Katram dalībniekam ir jāpārdomā un jāattīsta tādas personiskās vērtības, kas sekmē humānāku un laimīgāku sabiedrību. Mūsu projekta ideja balstās uz pieņēmumu, ka indivīds, kurš attīsta un kultivē sevī tādas vērtības, kā iejūtība, līdzjūtība un pieņemšana spēj viest izmaiņas savā tuvākajā sociālajā vidē, savukārt tas ierosina izmaiņas sabiedrībā kopumā. Mēs ticam, ka Budisma filozofijā ietvertās vērtības ir vispārcilvēciskas un ētiski pieņemamas plašam cilvēku lokam, piemēram, uzvedības noteikumi, kas būs jācenšas ievērot ikvienam semināra dalībniekam: cieņu pret dzīvību, cieņu pret citu īpašumu, atturēšanos no reibinošām vielām tādām kā alkohols un „izklaidējošas" narkotikas, atturēšanos no nekorektas runas.

Šī projekta mērķis nav aicināt dalībniekus ticēt Budismam, vai kļūt par Budistiem, bet iepazīties ar tām Budismā aprakstītajām vērtībām, kas var palīdzēt veidot demokrātisku, sociāli atbildīgu vidi Latvijas sabiedrībā. Piemēram, Budisma filozofija balstās uz pamata pieņēmumiem, ka visi cilvēki ir līdzvērtīgi, visiem cilvēkiem ir vienādas tiesības. Dalībniekiem būs iespēja dalīties vienam ar otru, iespēja sniegt un saņemt atbalstu. Semināra situācija tiks organizēta tā, lai dalībniekiem bez kustību grūtībām būtu iespēja praktiski palīdzēt dalībniekiem ar kustību grūtībām. Mūsu partneru organizācijās Norvēģijā un Zviedrijā ir pieredzējuši meditācijas un apzinātības skolotāji, kas var dalīties ne tikai ar savām zināšanām, reizē ar savu viesošanos Latvijā iedibināt ilgstošas sadarbības iespējas, kas turpinātos arī pēc šī projekta veiksmīgas īstenošanas. Partneri Norvēģijā un Zviedrijā var palīdzēt mums attīstīt un ieviest šajās valstīs apgūto pieredzi sabiedrības integrācijas virzienā. Projekta mērķi: integrēt dažādas sociālās grupas (cilvēkus ar un bez kustību traucējumiem, dažādu sociālo grupu un kultūru pārstāvjus); apgūt meditācijas metodes, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti, kā arī palīdz mazināt depresiju un novērst stresu;veicināt iecietību un līdzjūtību; veicināt dzimuma līdztiesību un vienādas iespējas; izmantot inovatīvu pieeju sociālās integrācijas veicināšanai.

Sagaidāmie rezultāti: integrācijas, iecietības, līdzjūtības un savstarpējās sapratnes veicināšana starp dažādām sociālajām grupām un to problēmu izpratne; vienādu iespēju un dzimuma līdztiesības veicināšana; tādu metožu apgūšana, kas uzlabo garīgo līdzsvaru un samazina stresu un depresiju, uzlabota dzīves; inovatīva sociālās integrācijas projekta īstenošana; ilgtermiņa sadarbības veicināšana starp divām Latvijas un divām Ziemeļvalstu NVO
*http://www.umassmed.edu/cfm/srp/index.aspx - Masačusetas Universitātes Medicīnas skola, Apzinātības centrs,
** http://cebmh.warne.ox.ac.uk/csr/mbct.html - Oksfordas Universitātes pašnāvību pētījumu centrs,

Padarītais/paveiktais

- Tika atrasti viesu nami meditācijas semināriem, kas piemēroti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šajā sakarā tika veikta resursu izpēte gan internetā, gan vairāki viesu nami tika apskatīti klātienē.
- Tika izsūtīti ielūgumi semināru pasniedzējiem, sakārtoti iebraukšanas vīzu jautājumi, iegādātas nepieciešamās biļetes un noorganizēta pasniedzēju uzturēšanās Latvijā. Sakarā ar to, ka pēc tradīcijas skolotājiem nav tiesību rīkoties ar naudas līdzekļiem, visās vizītēs Latvijā skolotājus ceļojumu laikā pavadīja 2 projekta piesaistītie volontieri, kas rūpējās arī par skolotāju ēdināšanu semināru starplaikā.
- Tika noorganizēti visi seši projektā iecerētie pasākumi - semināri un lekcijas gandrīz visā Latvijas teritorijā. 1 seminārs - Kurzemē, 1 - Latgalē, 2 - Vidzemē un 2 lekcijas Rīgā. Papildus tika noorganizētas 2 lekcijas Rīgā, lai pēc iespējas lielākam Latvijas iedzīvotāju skaitam palīdzētu izprast ar sociālo integrāciju saistītos jautājumus, lai veicinātu līdzcietību un savstarpēju izpratni.
- Projekta vajadzībām tika izveidota web lapa www.anjali.lv, kurā dalībniekiem bija iespēja uzzināt par gaidāmajiem pasākumiem, iepazīties ar semināru nosacījumiem, papildus apgūt ētikas un līdzcietības mācību, kā arī uzturēt kontaktu ar semināru rīkotājiem un savā starpā arī pēc notikušajiem semināriem.
- Par projekta aktivitātēm tika ziņots reģionālajos laikrakstos un sadarbības partneru web lapās. (www.apeirons.lv ; www.anjali.lv )
- Ir aptaujāti visi projektā iesaistītie dalībnieki un ir izvērtēta dalībnieku sniegtā atgriezeniskā saite, kas aprakstīta šajā aprakstā tālāk.
- Lai realizētu projektu tika pieaicināti 7 - darbinieki atsevišķu darbu veikšanai, kā arī projektu palīdzēja nodrošināt vairāk kā 15 brīvprātīgie.
- Pateicoties uzvarai projektu konkursā tika iegūts papildus atbalsts un finansējums ~ 20% apmērā no Latvijas Sociālā Integrācijas Fonda.

Projektā iesaistītie dalībnieki

- Kopā projekta rīkotajos pasākumos piedalījās 134 dalībnieki, no plānotajiem 160. Tie ir 83,75% no ieplānotā dalībnieku skaita. Tomēr šāds rezultāts ir vērtējams kā pozitīvs, jo 4 semināros tika plānots iesaistīt kopā 32 palīgus cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tomēr šo lomu uzņēmās veikt paši semināru dalībnieki. Tātad semināru apmeklētāju skaits ir sarucis pamatā, tāpēc, ka nepiedalījās palīgi.
- No kopējā plānotā dalībnieku skaita ar kustību traucējumiem (32) semināros piedalījās 24. Lielākā grūtība dalībnieku piesaistīšanā bija vairāku reģionālo invalīdu organizāciju nevēlēšanās sadarboties ar Budisma organizāciju. Par cēloni šim apstāklim kalpoja fakts, ka iepriekš visa palīdzība cilvēkiem ar kustību traucējumiem tika sniegta no kristīgo organizāciju puses. Vairākas reģionālās invalīdu biedrības nevarēja pieņemt seminārus, kas netiek balstīti uz kristīgās baznīcas sludinātajām mācībām.
- Pirmais seminārs notika Valkas rajona Blomes pagasta viesu namā "Donas". Seminārs notika no 12. līdz 14. oktobrim. Semināru apmeklēja 19 dalībnieki, tai skaitā 5 dalībnieki ar kustību traucējumiem.
- Pirmā lekcija notika 15. oktobrī, Rīgā un centrā "Ganden". Lekciju apmeklēja 10 dalībnieki.
- Otrā lekcija notika 17. oktobrī, Invalīdu un viņu draugu apvienībā "Apeirons". Lekciju apmeklēja 23 dalībnieki.
- Otrs seminārs notika no 2. līdz 4. novembrim Tukuma rajona, Pūres pagasta viesu namā „Ružciems". Semināru apmeklēja 14 dalībnieki.
- Trešais seminārs notika no 23. līdz 25. novembrim Vidzemē, viesu namā „Vecmuiža". Semināru apmeklēja 14 dalībnieki.
- Trešā lekcija notika 26. novembrī, Rīgā un centrā "Ganden". Lekciju apmeklēja 15 dalībnieki.
- Ceturtā lekcija notika 27. novembrī, Invalīdu un viņu draugu apvienībā "Apeirons". Lekciju apmeklēja 21 dalībnieks.
- Ceturtais seminārs notika Latgalē, Rēzeknes rajonā, viesu namā „Dzerkaļi" no 30. novembra līdz 2.decembrim. Seminārā piedalījās 19 dalībnieki.

 

Kas bija veiksmīgs un kas bija sarežģīts projekta ieviešanas gaitā?

- Visos reģionos izņemot Zemgali tika atrasti viesu nami, kas gan bija piemēroti cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan atradās klusā, maz apdzīvotā vietā. Tomēr var secināt, ka izvēle ir ļoti niecīga. Nereti viesu namu īpašnieki pa tālruni apgalvoja, ka viesu mani ir pielāgoti dalībniekiem ar kustību traucējumiem, bet tā nebija patiesība. Vairāki viesu nami, par kuriem tika teikts, ka tie atrodas klusā vietā, rezultātā atradās apdzīvotā vietā, tāpēc vairāk laika un līdzekļu, kā plānots bija nepieciešams viesu namu izpētei klātienē. Pat izvēlētajos viesu namos atsevišķi pakalpojumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bija pieejami ar grūtībām. Piemēram , viesu namā "Dzerkaļi" semināra zāle atradās 2 stāvā, bet nebija lifta, dušās un tualetēs dalībnieki varēja iebraukt ar ratiņkrēslu, bet nebija nepieciešamie atbalsta stieņi. Viesu namā "Ružciems" dalībnieki ratiņkrēslos varēja apmeklēt ēdamzāli, tikai pa dārzu, kurā nebija ratiņkrēsliem piemērota seguma. Dušas telpā un tualetē ieejas durvis bija vienkārši izņemtas ārā, lai dalībnieki ratiņkrēslos varētu tikt iekšā. Tomēr ar pārējo semināra dalībnieku atbalstu semināri noritēja ļoti veiksmīgi un grūtības dalībniekus ar un bez kustību traucējumiem labāk apvienoja.
- Pateicoties piesaistīto volontieru atbalstam bija iespējams nodrošināt veiksmīgu pasniedzēju pārvietošanos Latvijas teritorijā, jo pasniedzēji tika pārvadāti ar personīgajām automašīnām arī starplaikos starp semināriem. Realizēt ēdināšanu par projektā paredzētajām izmaksām arī palīdzēja volontieri, jo viņi iepirka pārtikas produktus un paši gatavoja pasniedzējiem ēdienu.
- Esam apmierināti ar to, ka izdevies realizēt iecerēto semināru skaitu, neskatoties uz atsevišķām grūtībām. Piemēram, abiem no pasniedzējiem bija negaidīti jāatgriežas uzturēšanās zemē, pēc pirmā semināra un lekcijas, tomēr projekta vadība atrada resursus, kas nodrošināja viena pasniedzēja atkārtotu atceļošanu uz Latviju, lai novadītu otru projektā paredzēto semināru. Tāpēc seminārs viesu namā „Ružciems" notika vēlāk nekā paredzēts projekta laika sadalījuma aprakstā. Divas papildus noorganizētās lekcijas Budisma centrā „Ganden", ļāva piesaistīt plašāku mērķa auditoriju.
- Web lapas izveidošana palīdzēja sniegt dalībniekiem iespēju iepazīties ar semināros aplūkotajiem tematiem arī pēc semināru norises. Iesaistītajiem dalībniekiem ar kustību traucējumiem, kuriem bija pieejams internets - bija iespējas kontaktēties ar līdzīgi domājošiem, jo ikdienā šādas iespējas ir ierobežotas pārvietošanās grūtību dēļ. Dalībniekiem no dažādām Latvijas vietām tas sniedza iespēju iegūt kontaktus ar mūsu organizācijas starpniecību un attīstīt ikdienas saskarsmi savā starpā.
- Informēšana web lapā un reģionālajos laikrakstos palīdzēja piesaistīt dalībniekus, kurus citādi neizdotos iesaistīt.

Projekta izplatība attiecībā pret plānoto

Dalībnieki semināros tika iesaistīti 83,75% apjomā no ieplānotā dalībnieku skaita. Lai gan netika piesaistīti plānotie 160 dalībnieki arī 134 dalībnieki ir vērtējams kā vidēji veiksmīgs. Jo bija sākotnējo ieceri neizdevās pilnībā realizēt. Kopumā 6 pasākumu vietā tika noorganizēti 8 pasākumi, kas savukārt vērtējams ir ļoti pozitīvi. Radoši tika izmantots laiks, kuru skolotāji pavadīja Latvijā. Lai gan nebija iespējams atrast semināru nosacījumiem piemērotas telpas Vidzemē, tomēr Vidzemes invalīdu organizācijas tika informētas par notiekošajiem pasākumiem, tāpēc var apgalvot, ka projekts ir aptvēris visu Latviju. Sadarbība neaprobežojās tikai ar partneru organizāciju „Apeirons", bet LTBB ir izveidojusi veiksmīgu sadarbību ar vairākiem sociālajiem dienestiem novados, invalīdu organizācijām Liepājas un Daugavpils rajonā. Veiksmīgi attīstījās sadarbība ar partneru organizācijām Zviedrijā un Norvēģijā.

Vai ir sasniegti projekta mērķi?

Pilnībā ir realizēts projekta mērķis integrēt dažādas sociālās grupas (cilvēkus ar un bez kustību traucējumiem, dažādu sociālo grupu un kultūru pārstāvjus) - kopīgi pavadītais laiks semināros un kopīgas mācības visām sociālajām grupām ir palīdzējušas iedziļināties otras grupas problēmās.
Īpaši mūsu piedāvājums dalībniekiem, kuri nav palīgi rūpēties par dalībniekiem ar kustību traucējumiem izrādījās ļoti veiksmīgs. Tas pastiprināja sociālo integrāciju starp dalībniekiem. Ja palīgi (var teikt - helpers) jau izprota cilvēku ar kustību traucējumiem ikdienas grūtības, tad citiem dalībniekiem, tā bija jauna pieredze. Šī pieredze palīdzēja attīstīt izpalīdzīgu attieksmi, līdzjūtību un izpratni pret dalībniekiem ar kustību traucējumiem, palīdzēja labāk saprast kādas vides pieejamības problēmas viņiem ikdienā ir jārisina savā dzīvē. Savukārt dalībniekiem ar kustību traucējumiem šī pieredze palīdzēja izveidot jaunus sociālos kontaktus, veicināja viņu izpratni par viņu ikdienas grūtībām.

Lielākā daļa dalībnieku pēc meditācijas iemaņu apgūšanas uzrādīja mazāku stresa līmeni un dalībnieku aptaujāšana mēnesi pēc notikušajiem semināriem liecina, ka aptuveni 63% (41 dalībnieks no 65) dalībnieku mēģina pielietot meditācijas vingrinājumus ikdienā, lai mazinātu stresa līmeni, kas savukārt palīdz uzlabot viņu dzīves kvalitāti.
Dalībnieki ar kustību traucējumiem izrādīja vislielāko pateicību par piedāvātajām socializācijas iespējām uzsverot, ka līdz šim nekad nebija apmeklējuši līdzīga veida pasākumus iepriekš.
Dalībnieki pēc semināriem apgalvoja, ka:
- Meditācija palīdz satuvināt (saliedēt) cilvēkus, kas ar to nodarbojas kopā vienā grupā.
- Šī pieredze palīdzēja labāk izprast to, kas ir meditācija un kā tā man var noderēt ikdienā
- Meditācijas man palīdzēja samazināt ikdienas stresu
- Es tagad labāk varu saprast, tās problēmas, ar kurām sastopas cilvēki ar kustību traucējumiem
- Es tagad labāk spētu atbalstīt cilvēku ar kustību traucējumiem nekā pirms šīs nometnes.
- Šādas meditāciju nometnes ir nepieciešamas, tās palīdz izrauties no ikdienas ierobežojumiem
- Es labprāt piedalītos turpmāk organizētās līdzīgās meditāciju nometnēs
- Es labprāt ieteiktu draugiem un paziņām piedalīties līdzīgās meditāciju nometnēs
- Ir apsveicami, ka šādas nometnes notiek Latvijas reģionos un ir pieejamas cilvēkiem attālākos Latvijas reģionos

Sakarā ar to, ka šāda veida semināri un lekcijas Latvijā notika pirmo reizi, tad var apgalvot, ka LTBB ir izmantojusi inovatīvu pieeju sociālās integrācijas veicināšanai.

Nākotnes plāni

Nākotnes plānus vislielākajā mērā ietekmē pozitīvā sadarbības pieredze ar sabiedriskajām organizācijām ziemeļvalstīs. Piemēram, jau pēc projekta termiņa beigām esam atkal ielūguši Zviedrijas sadarbības partnerus no organizācijas Thailändska Buddhistiska Föreningen i Sverige, lai sniegtu lekcijas gan cilvēkiem ar gan bez kustību traucējumiem. 2008. gada 31. martā ir ieplānota pirmā jaunā lekcija pēc projekta beigām. Divas lekcijas notiks Aprīļa mēnesī. Ar Norvēģijas sadarbības partneru organizāciju Wat Thai Norway tiek plānots kopīgs vasaras festivāls, kas būs pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tajā dalībnieki tiks iepazīstināti gan ar virtuves pavār mākslu, gan plašākam cilvēku lokam būs iespēja apmeklēt iesākto meditācijas semināru aktivitātes.

Pēc projekta pabeigšanas dalībnieki ar kustību traucējumiem, turpina interesēties par iespējām apmeklēt meditācijas seminārus nākotnē. Arī mūsu jauniegūtā pieredze un dalībnieku atsauksmes liecina, ka šādi pasākumi ir vērtīgi un nepieciešami.

Papildus novērojumi projekta laikā

Esam pateicīgi par Ziemeļvalstu biroja Rīgā izpratni un atbalstu projekta realizēšanas gaitā. Arī apstāklis, ka mūsu projekts uzvarēja konkursā Latvijas Sociālās Integrācijas Fonda rīkotajā konkursā un ieguva papildus finansējumu liecina, ka arī Latvijas valsts šāda veida iniciatīvu ir atzinusi par vērtīgu un vērā ņemamu.