privatuma_politika

Latvijas Teravādas Budisma biedrības

PRIVĀTUMA POLITIKA UN INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

1.      Vispārīgie noteikumi

1.1.         Šīs politikas mērķis ir informēt un paskaidrot to, kā Latvijas Teravādas Budisma biedrība (turpmāk – “LTBB”) rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos personu datus t.i., paskaidrot kā un kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti, kādas ir datu subjektu tiesības un pienākumi.

1.2.         Šo Privātuma politiku esam izveidojuši pēc iespējas vienkāršu, tomēr lūgums vispirms iepazīties ar šādiem jēdzieniem:

1.2.1.     Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecināma uz fizisku personu.

1.2.2.     Profilēšana – jebkāda veida automatizēta Personas datu apstrāde, kas izpaužas kā Personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.

1.3.         Šī Privātuma politika neattiecas uz citu personu veiktiem datu apstrādes pasākumiem, tai skaitā, ja apmeklējat citu personu mājas lapu vai izmantojat tās pakalpojums, tiem piekļūstot caur LTBB mājas lapu vai LTBB sūtītiem e-pastiem. Šādos gadījumos aicinām iepazīties ar attiecīgās personas sniegtajām personas datu drošības garantijām.

1.4.         LTBB savu pasākumu un aktivitāšu organizēšanā izmanto Google lietotāja kontu un dažādus Google LLC brīvpieejas pakalpojumus, piemēram, Google forms. Saziņā ar LTBB izmantojot Google LLC pakalpojumus, Jums ir jāapzinās, ka Google LLC izmanto sniegtos personas datus atbilstoši savai privātuma politikai. Šādos gadījumos aicinām iepazīties ar Google LLC sniegtajām personas datu drošības garantijām.

1.5.       Mēs izmantojam pakalpojumu sniedzēju MailerLite, lai pārvaldītu mūsu e-pasta mārketinga abonentu sarakstu un nosūtītu e-pastus mūsu abonentiem. MailerLite ir trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas var apstrādāt jūsu datus, izmantojot nozares standarta tehnoloģijas, lai palīdzētu mums pārraudzīt un uzlabot mūsu epasta vēstkopu.
MailerLite konfidencialitātes politika ir pieejama vietnē https://www.mailerlite.com/privacy-policy.
Jūs varat atteikties no mūsu e-pasta ziņu abonēšanas, noklikšķinot uz saites jebkuras saņemtās e-pasta vēstules beigās, lai anulētu abonementu.

 

2. Kā un kādus Personas datus iegūst LTBB?

2.1. LTBB iegūst tikai tādus Personas datus, kādus pati persona sniedz LTBB, piemēram, aizpildot LTBB rīkota pasākuma dalībnieka anketu vai piesakoties jaunumu saņemšanai.

2.2.  Aizpildot LTBB rīkota pasākuma dalībnieka anketu, persona sniedz informāciju, kas nepieciešama pasākuma organizēšanas vajadzībām, piemēram, informāciju par savu vecumu, dzimumu, valodu prasmi, meditācijas/apzinātības prakses pieredzi.

 

3. Kā LTBB izmanto Personas datus?

3.1. LTBB izmanto Personas datus ar mērķi nodrošināt LTBB rīkoto pasākumu un aktivitāšu norisi, piemēram, lai noteiktu cik pasākumā būs vīrieši un cik sievietes, cik daudziem pasākuma dalībniekiem nepieciešams tulks, u.c., organizatoriskiem jautājumiem.

3.2. LTBB neveic personas datu profilēšanu.

3.3. Lai veicinātu LTBB rīkoto pasākumu kvalitāti un veiktu savas darbības novērtējumu, LTBB var apkopot statistiku par pasākumu dalībniekiem.

 

4. Kā LTBB aizsargā Personas datus?

Fizisku personu interešu aizsardzības nolūkos LTBB veic drošības pasākumus, kas ietver informācijas un tehnisko resursu aizsardzību. Šo pasākumu ietvaros LTBB nozīmē datu aizsardzības speciālistu un nodrošina atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu neautorizētu piekļuvi Personas datiem.

 

5. Kam LTBB var sniegt Personas datus?

LTBB var sniegt personas datus tiesībsargājošajām institūcijām un citām valsts institūcijām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

 

6. Cik ilgi LTBB glabā datus?

LTBB glabā Personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

 

7. Kādas ir datu subjekta tiesības un pienākumi?

7.1. Datu subjektam ir tiesības:

7.1.1. iepazīties ar informāciju, kādu LTBB par viņu glabā, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un nepamatoti neskar citu personu tiesības.

7.1.2. jebkurā brīdī vieglā veidā atsaukt sevis sniegtās piekrišanas. Piekrišanu sniegšana vai atsaukums ir personas brīva izvēle un tas neuzliek obligātus papildu pienākumus. Tomēr, ja persona nolemj atsaukt kādu no sniegtajām piekrišanām, jāņem vērā, ka pēc atsaukuma vairs netiks nodrošināta un var vairs nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā. Piemēram, atsaukums aktuālo ziņu saņemšanai nozīmēs, ka vairs netiks piegādāti jaunumi vai citas aktualitātes. Būtiski atcerēties, ka šāds atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veikta līdz atsaukumam, likumīgumu;

7.1.3. sazināties ar LTBB par datu apstrādes jautājumiem. Ja nepieciešams atbalsts plašākai informācijas saņemšanai par šo Privātuma politiku, datu apstrādes aspektiem vai piemērojamiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, aicinām vērsties pie LTBB, lai ar rūpību varam izskatīt radušos jautājumu un sniegt atbildi. Jebkurā gadījumā fiziskai personai vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijā.

7.2. Datu subjektam ir pienākums:

7.2.1. saprātīgā laika periodā sniegt LTBB informāciju par izmaiņām sniegtajos datos. LTBB ir svarīgi, ka LTBB rīcībā ir patiesa un aktuāla informācija;

7.2.2. nepieciešamības gadījumā sniegt papildu informāciju. Saziņas un sadarbības ietvaros LTBB var lūgt sniegt papildu informāciju, piemēram, lai pārliecinātos, ka saziņa vai sadarbība notiek ar noteiktu fizisku personu. Tas nepieciešams konkrētās personas un citu personu datu aizsardzībai, lai būtu skaidrs, ka tieši šī persona ir Personas datu subjekts un, ka saziņas ietvaros izpaustā informācija par šo personu tiek izpausta tikai šai konkrētai personai, neaizskarot citu personu tiesības.

 

8. Kā iespējams uzzināt informāciju par izmaiņām šajā Privātuma politikā?

Tā kā pastāv iespēja, ka laika gaitā var rasties nepieciešamība grozīt un papildināt šo Privātuma politiku, aicinām regulāri iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo versiju. Tā pieejama LTBB mājas lapā www.anjali.lv. Kad veiksim izmaiņas šajā politikā, par to informēsim ar paziņojumu LTBB mājas lapā.

 

9. Kā sazināties ar LTBB?

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar LTBB izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju:

 

Latvijas Teravādas Budisma biedrība

Rīga, Sniedzes iela 13, LV-1015

E-pasts: ltbbiedriba@gmail.com